Baba K Darbar Me Hr Koi Buri Niyat Wala Bhasm Ho Jata He Shahrukh Gaya Bhasm Salman Gaya Bhasm Ho Gaya Aur Mallika Gayi To Baba Bhasm

Baba K Darbar Me Hr Koi Buri Niyat Wala Bhasm Ho Jata He Shahrukh Gaya Bhasm Salman Gaya Bhasm Ho Gaya Aur Mallika Gayi To Baba Bhasm