Fair lovely ke ad ma face dikhaya Ponds ke ad ma hath dikhaya Pentene ke ad ma baal dikhaye Phir Stayfree ke ad ma cheating kyun

Fair lovely ke ad ma face dikhaya Ponds ke ad ma hath dikhaya Pentene ke ad ma baal dikhaye Phir Stayfree ke ad ma cheating kyun