Agar aap kahi ja rahe hai Aur kala kutta Aap ke aage se guzar jaye to samjh jana ki kala kutta bhi kahi jaa raha hai

Agar aap kahi ja rahe hai Aur kala kutta Aap ke aage se guzar jaye to samjh jana ki kala kutta bhi kahi jaa raha hai